Vecākiem

INFORMĀCIJA

NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA VECĀKIEM

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT )

SIA ‘’LUETA” Vienotais reģ. Nr. 40103369616
Bērnu interešu izglītības un atpūtas centra ‘’GUSTIŅŠ’’
Čiekurkalna 2.līmija 31A,Rīga, LV – 1026
Tālrunis 29448175, 
epasts: lueta.dace@inbox.lv

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT)

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā, 2019.gada 02. septembrī Nr. 23
Izdoti saskaņā ar: 2009.gada 24.novembra
Ministru kabineta Nr.1338 noteikumu 6.punktu;
BIIAC’’GUSTIŅŠ” 2019.gada 02.septembra nolikumu;
2004.gada 17.februāra Ministru kabineta Nr. 82 noteikumiem

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. bērnu tiesības un pienākumus atrodoties Iestādē;
1.2. bērnu uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
1.3. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;
1.4. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
1.5. bērnu rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
1.6. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu;
1.7. atbildīgos un kārtību, kādā bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem;
1.8. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

2. Šie noteikumi attiecas uz visiem privātās pirmsskolas izglītības iestādes „GUSTIŅŠ” bērniem. 3. Noteikumu ievērošana ir obligāta.

II Bērnu tiesības un pienākumi

4. Bērniem ir tiesības:
4.1. iegūt pirmsskolas izglītību;
4.2. ikvienam bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai saņemt skolotāju atbalstu un konsultāciju, izmantot iestādes piedāvātās brīvā pavadīšanas iespējas, brīvi izteikt savas domas un tikt uzklausītam;
4.3. saņemt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
4.4. uz bērna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību pirmsskolas izglītības iestādē, ja minētā manta nepieciešama mācību procesam;
4.5. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem pirmsskolas izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
4.6. uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām;
4.7. tiesības iegūt kvalitatīvas zināšanas;

5. Bērna pienākumi:
5.1. bērna pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis;
5.2. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
5.3. atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot tīrību, kārtību un drošību, ievērot iestādes noteikumus, drošības instrukcijas, dienas režīmu;
5.4. izturēties ar cieņu pret iestādes darbiniekiem, saviem vecākiem, sabiedrību, valsti, valsts simboliem un ievērot likumus;
5.5. izglītības Iestādē un tās teritorijā ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus.

III Bērnu uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos

6. Bērnu uzvedības noteikumi paredz ievērot:
6.1. pieklājības normas – sasveicinās ar iestādes darbiniekiem, citiem bērniem un viņu vecākiem, lieto vārdus „lūdzu” un „paldies”;
6.2. ievēro galda kultūru;
6.3. ar cieņu izturas pret citiem bērniem un pieaugušajiem;
6.4. saudzīgi izturas pret Iestādes, savām un citu bērnu mantām;
6.5. saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi;
6.6. bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

IV Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums izglītības iestādē

7. Evakuācijas plāni tiek izvietoti katrā ēkas stāvā pie ieejas durvīm, trepēm, rezerves izejām.
8. Informācija par operatīvo dienesta izsaukšanu tiek izvietota pie ieejas durvīm uz sienas.
9. Ekstremālās situācijās evakuē bērnus saskaņā ar evakuācijas plānu, kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz bērniem pirmo neatliekamo palīdzību. Skolotāja vai skolotājas palīgs izsludina trauksmi un vēršas pie iestādes vadītāja pēc palīdzības, rīkojoties atbilstoši apstiprinātajam plānam ārkārtas situācijās.

V Aizliegto vielu un ieroču lietošana izglītības iestādē un tās teritorijā

10. Iestādē un tās teritorijā aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, kā arī aukstos ieročus.

VI Bērnu rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

11. Gadījumā, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, bērns ziņo par to grupas skolotājai un / vai skolotājas palīgam, kā arī vecākiem.

VIII Atbildīgais un kārtība, kādā bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un noteikumiem par drošību

12. Grupas skolotāja iepazīstina bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada sākumā – septembrī. Ja bērns iestājas Iestādē gada vidū, tad skolotāja iepazīstina ar Iekšējās kartības noteikumiem bērna iestāšanās laikā.

13. Tekošā mācību gadā grupas skolotāji iepazīstina bērnus ar noteikumiem par drošību:
13.1. par rīcību ekstremālās situācijās;
13.2. par ceļu satiksmes noteikumiem;
13.3. par drošību uz ledus;
13.4. par drošību uz ūdens;
13.5. par personīgo higiēnu;
13.6. par drošību izglītības iestādes rīkotajos pasākumos;
13.7. par drošību sporta pasākumos un nodarbībās. Šo darbu skolotāji pastāvīgi plāno, veicot ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.

VX Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

14. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem bērniem.

15. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
15.1. grupas skolotājs vai skolotājas palīgs izsaka mutiski aizrādījumu; 1
15.2. grupas skolotājs veic individuālas pārrunas ar bērnu;

X Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

16. Izmaiņas veikt Iekšējās kārtības noteikumos var pedagoģiskā padome.
17. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos saskaņo iestādes vadītāja.

BIIAC ‘’GUSTIŅŠ’’ vadītāja D.Millersone – Putniņa

SIA ‘’LUETA’’ reģ.nr. 40103369616
Čiekurkalna 2.līnija 31A, Rīga, LV – 1026
Bērnu interešu izglītības un attīstības centrs ‘’GUSTIŅŠ’’
tālr. 29448175, e-pasts:lueta.dace@inbox.lv

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT)

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
RĪGĀ, 2019.gada 02. septembris Nr. 25
Kārtība kādā Bērnu interešu izglītības un atpūtas centrā ‘’GUSTIŅŠ’’ uzturas nepiederošas personas.

I Vispārīgie jautājumi

1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „GUSTIŅŠ” (turpmāk- Iestāde) uzturas izglītības iestādei nepiederošas personas.
2. Iestādei nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.
3. Noteikumi neattiecas uz Iestādes izglītojamiem un darbiniekiem.
4. Noteikumu 2. punktā minētās personas, uzturoties Iestādē, ievēro izglītības iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un noteikumus.

II Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē

5. Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir pienākums pavadīt izglītojamo uz Iestādi, ievedot izglītojamo grupiņā, nododot grupas skolotājas uzraudzībā. Dienas beigās, vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir pienākums ierasties pakaļ bērnam un saņemt bērnu no grupas skolotājas vai skolotāja palīga.
6. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Iestādes telpām, traucēt mācību stundas un citu nodarbību norisi.
7. Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību procesa norises laikā savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar izglītojamā grupas skolotāju.
8. Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, izņemot Vecāku pēcpusdienās, izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos Iestādes organizēto pasākumu izglītojamo vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Iestādes pedagogam ir pienākums informēt izglītības iestādes vadību paredzēto tikšanos.
9. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, pēc vienošanās, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas savā grupā vai pie Iestādes ieejas.

III Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē

10.Ja citas nepiederošas personas vēlas ienākt Iestādē, Iestādes darbiniekam jānoskaidro personas vārds, uzvārds un ierašanās iemesls. Iestādes darbinieka pienākums ir informēt Iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās.
11.Iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Iestādē, Iestādes darbiniekam uzrāda dienesta apliecību.
12.Par personām, kuras Iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, Iestādes darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju.
13.Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties Iestādes organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar Iestādes atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
14.Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Iestādes telpām, traucēt mācību nodarbību norisi.
15.Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos Iestādē atbild izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
16.Iestādes darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Iestādes nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
17.Ja nepiederošā persona ignorē Iestādes darbinieka norādījumus, Iestādes darbinieks brīdina nepiederošo personu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
18.Ja nepiederošās personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Iestādes darbinieks informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu, vai Iestādes vadības prombūtnes laikā pats pieņem lēmumu ziņot Valsts policijai 112
19.Iestādes darbinieku pienākums ir informēt Iestādes vadību par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

Bērnu interešu izglītības un atpūtas centra ‘’GUSTIŅŠ’’vadītāja D.Millersone -Putniņa 

SIA ‘’LUETA’’ reģ.nr. 40103369616
Čiekurkalna 2.līnija 31A, Rīga, LV – 1026
Bērnu interešu izglītības un attīstības centrs ‘’GUSTIŅŠ’’
tālr. 29448175, e-pasts:lueta.dace@inbox.lv

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT)

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

RĪGĀ, 2019.gada 02. septembris Nr. 22
Bērnu interešu izglītības un atpūtas centra ‘’GUSTIŅŠ kārtības noteikumi vecākiem.
Izdoti saskaņā ar: Ministru kabineta noteikumiem Nr.89
un Ministru kabineta noteikumu Nr.277, 3. un 6. punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. darba dienas un drošības organizāciju Iestādē;
1.2. vecāku (aizbildņu, likumisko pārstāvju turpmāk – vecāki) tiesības un pienākumus atrodoties Iestādē;
1.3. Iestādes vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
1.4. Iestādes vadītāja un pedagogu, atbalsta personāla rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
1.5. atbildīgos un kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar kārtības noteikumiem;
1.6. atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Šie noteikumi attiecas uz visiem Bērnu interešu izglītības un atpūtaas centra ‘’GUSTIŅŠ’’ vecākiem (aizbildņiem, likumiskajiem pārstāvjiem).

3. Atbildību par kārtības noteikumu neievērošanu.

II Darba dienas un drošības organizācija

4. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai ) no plkst.7.00 – 19.00.

5. Bērnu drīkst atvest uz pirmsskolas iestādi no plkst. 7.00 un ierasties pēc bērna līdz plkst. 19.00, pretējā gadījumā, ja vecāks neatnāk pakaļ bērnam līdz plkst. 19.00, grupas skolotāja ir tiesīga ziņot policijai un sociālajam dienestam par vecāku nolaidību.

6. Bērnu jāatved uz iestādi līdz brokastu laikam t.i. līdz plkst. 8.30, lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs, vai arī informējot grupas skolotāju / skolotāja palīgu par citu ierašanās laiku.

7. Bērna atrašanās laikā iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.

8.Bērna dzīvības un veselības nodrošināšanas nolūkā viņš skaitās pieņemts grupā tikai tad, kad vecāks personīgi ievedis bērnu grupā, kurā atrodas skolotāja vai skolotājas palīgs. Pretējā gadījumā pirmsskolas iestādes darbinieki nav atbildīgi par bērna dzīvību un veselību, ja arī bērns atrodas iestādes teritorijā.

9. Vakarā skolotājs vai skolotāja palīgs personīgi bērnu nodod vecākiem vai vecāku pilnvarotai personai.

10.Aizliegts bērnus atdot iereibušām personām un personām līdz 16 gadu vecumam. 11.Nepieciešamības gadījumā, lai varētu bērnu uzticēt jaunākai personai par 16 gadiem, vecāki raksta iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību un iespējamiem negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām, uzticot bērnu personai, kura ir sasniegusi 13 gadu vecumu.

12. Pirmssvētku dienās darbadiena pirmsskolas izglītības iestādē tiek saīsināta par 1,5 (vienu ar pusi) stundu.

III Vecāku (aizbildņu, likumisko pārstāvju) tiesības un pienākumi

13. Vecākiem ir tiesības:
13.1. iepazīties ar pirmsskolas izglītības iestādes programmu;
13.2. saņemt informāciju par to, ko bērns darījis dienas laikā, kāda ir viņa pašsajūta un garastāvoklis;
13.3. saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām;
13.4. piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, akcijās, projektos, ko rīko grupas skolotāji, pirmsskolas izglītības iestādes administrācija, grupas vecāki.
13.5. saņemt bērnam paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par bērna ēdināšanu;
13.6. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas;
13.7. piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
13.8. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.

14. Vecāku (aizbildņu, likumisko pārstāvju) pienākums:
14.1. ievērot kārtība noteikumus vecākiem, respektēt Iestādes prasības, Iestādes padomes pieņemtos lēmumus;
14.2. slēgt Līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzturēšanos Iestādē;
14.3. sekot līdzi izrakstīto rēķinu apmaksai par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (ēdināšana).
14.4. sniegt precīzu informāciju par bērnu, tā individuālajām īpatnībām, iemaņām, ēdināšanas un miega režīmu, veselības stāvokli;
14.5. sniegt informāciju par savu deklarēto un patieso dzīves vietu un saziņas līdzekļiem;
14.6. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem;
14.7. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
14.8. vecāku pienākums ir piedalīties bērna adaptācijas periodā iestādē, sadarbojoties ar grupas skolotāju;
14.9. sadarboties ar iestādes darbiniekiem: vadītāju, vadītājas vietnieci, grupas skolotājiem un skolotāju palīgiem;
14.10. nodrošināt bērnu ar piemērotiem, ērtiem apaviem. Traumatisma profilaksei nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības.
14.11. vasaras periodā (no maija līdz septembrim) nodrošinat bērnam galvas segu (cepuri, lakatu) aizsardzībai pret saules staru negatīvo iedarbību;
14.12. palīdzēt bērnam nodrošināt kārtību bērna drēbju skapī;
14.13. vecākiem (aizbildnim, likumiskajam pārstāvim), bērnu atvedot uz Iestādi, tas jānodod personīgi skolotājam vai skolotāja palīgam. Atstājot iestādi, vecākam(aizbildnim, likumiskajam pārstāvim) ar bērnu obligāti ir jāatvadās no skolotāja vai skolotāja palīga;
14.14. informēt grupas skolotāju, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona;
14.15. informēt iestādes darbiniekus (iestādes vadītāju, skolotājas, skolotāja palīgu) par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība /aprūpe;
14.16. pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmums. Vecāku sapulces pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies;
14.17. nodrošināt bērnam apģērbu, kas ir atbilstošs gadalaikam un laika apstākļiem;
14.18. nodrošināt bērnam maiņas apģērbu, ķemmi, zobu higiēnas piederumus;
14.19. atvest bērnu uz Iestādi tīru, apgrieztiem roku un kāju nagiem, tīru apģērbu;
14.20. ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz iestādi (pārbaudīt kabatu un somu saturu);
14.21. neļaut ņemt līdzi uz Iestādi durošus, ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus (tabletes, vitamīnus utt.);
14.22. par zāļu lietošanas nepieciešamību īpašos gadījumos informēt grupas skolotāju;
14.23. saskaņot ar skolotāju bērna rotaļlietu ņemšanu līdzi uz Iestādi;
14.24. bērnu ar slimības pazīmēm vest pie ģimenes ārsta, paziņojot par bērna saslimšanu grupas skolotājai;
14.25. vecāku pienākums iesniegt grupas skolotājai ģimenes ārsta izsniegtu zīmi par bērna veselības stāvoli, ja bērns ir atgriezies iestādē pēc slimošanas. Ja bērnam iestādē tiek konstatētas infekcijas slimību vai citu slimību pazīmes, tad grupas skolotāja sazinās un informē vecākus par bērna veselības stāvokli, ierosina nekavējoties izņemt no iestādes bērnu, bet ne vēlāk kā vienas stundas laikā, un vērsties pie ārsta.. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība un / vai izsaukta neatliekamā medicīniskās palīdzības brigāde (arī gadījumos, ja bērna vecāki nav sazvanāmi un bērna veselības stāvoklis pasliktinās).
14.26. vecāku pienākums ir informēt par dzīves vietas maiņu, telefona numuru maiņu, epasta adresi, ja tie atšķiras no līgumā norādītajiem;
14.27. pārbaudīt vai bērns uz Ietādi neņem līdzi dārglietas un naudu, jo pirmskolas izglītības iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem, utt.), ko bērns ir paņēmis līdzi uz Iestādi;
14.28. vecāku pienākums ir izlasīt un ņemt vērā uz ziņojuma dēļa izvietoto informāciju;
14.29. vecāku pienākums ir informēt (telefoniski uz tālr. 27492400 vai sms veidā) grupas skolotāju līdz plkst. 8.00, ja bērns neapmeklē iestādi, tad par to, norādot iemeslu un iesniedzot rakstisku iesniegumu par kavētajām dienām vai ja neierašanās iemesls ir bijis veselības stāvokļa dēļ, atgriežoties Iestādē jāiesniedz ārstniecības personas izziņa par bērna veselības stāvokli;
14.30. ievērot pieklājīgu uzvedību Iestādē un tās teritorijā, nelietojot necenzētus vārdus un izteicienus, nepielietot vardarbību (aizliegts fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un Iestādes darbiniekus);

14.31. Iestādē un tās teritorijā aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, kā arī aukstos ieročus;
14.32. Iestādes telpās un tās teritorijā aizliegts ievest dzīvniekus vai rīkot pastaigas ar dzīvniekiem;
14.33. ievērot savu un citu bērnu personas datu aizsardzību. Aizliegts ievietot, apstrādāt citu bērnu personas fotogrāfijas, videomateriālus dažādos informatīvajos materiālos, jebkādās interneta mājas lapās, jebkurā vietā, kur iespējama to publiska izmantošana.
14.34. apmeklēt Vecāku pēcpusdienas (individuālas tikšanās ar grupas skolotāju), ne retāk kā vienu reizi mācību pusgadā.

IV Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

15. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 15.1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;
15.2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, citā telpā līdz brīdim kamēr iestādē ierodas izglītojamā vecāki;
15.3. vadītājs telefoniski un rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;
15.4. vadītājs rīko sanāksmi ar iestādes atbalsta personālu un vecākiem, lai izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
15.5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;

16.ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, tad vadītājam ir tiesības piesaistīt bāriņtiesu un sociālo dienestu.

V Vadītāja, pedagogu un atbalsta personāla rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

17. Gadījumos, kad ir aizdomas par fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo, pedagogs, atbalsta personāls ziņo iestādes vadītājam par aizdomām, pamatojot tās iesniegumā. 18.. Ja ir pamatotas aizdomas par vardarbības faktu vai vecāku tiesību ļaunprātīgu izmantošanu pret bērnu, iestādes vadītājs nekavējoties t.i. ne vēlāk kā tajā pašā dienā vispirms mutiski, tad rakstiski informē bāriņtiesu un policiju.

VI Atbildīgie un kārtība, kādā vecāki (aizbildņi, likumiskie pārstāvji) tiek iepazīstināti ar kārtības noteikumiem

19. Parakstot līgumu ar izglītības iestādi vadītāja iepazīstina vecākus ar kārtības noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.

20. Grupiņu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs iepazīstina vecākus ar noteikumu izmaiņām, ja tādas ir veiktas un aktualizē visas noteikumu sadaļas. Ja izmaiņas ir veiktas mācību gada laikā, tad ar tām iepazīstina tuvākajā vecāku sapulcē.

21. Kārtības noteikumi vecākiem ir izvietoti vecākiem pieejamā vietā , garderobē.

VII Atbildība par noteikumu neievērošanu

22. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem bērnu vecākiem (aizbildņiem, likumiskajiem pārstāvjiem).

23. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
23.1. grupas skolotājs, Iestādes vadītājs var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
23.2. grupas skolotāja var iesniegt Iestādes vadītājai rakstisku ziņojumu par noteikumu neievērošanu;
23.3. vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes;

24. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes pieņem Iestādes vadītājs šādos gadījumos:
24.1. ja bērna vecāki neveic maksājumus par bērnam sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ēdināšanu atbilstoši izrakstītajam rēķinam, ilgāk par trim mēnešiem;
24.2. ja netiek ievērots 23.3. punktā minētais rakstiskais brīdinājums par kārtības noteikumu neievērošanu.

25. Par bērna atskaitīšanu no Iestādes vecākus brīdina rakstiski divas nedēļas iepriekš.

VIII Izmaiņas kārtības noteikumos

26. Izmaiņas veikt kārtības noteikumos var pedagoģiskā padome un Iestādes padome.

27. Izmaiņas veic vadītāja un iepazīstina vecākus ar tām tuvākajā vecāku sapulcē, Iestādes padomes sēdē, bet darbiniekus iepazīstina darbinieku kopsapulcē.

28. Izmaiņas kārtības noteikumos saskaņo ar iestādes dibinātāju.

Bērnu interešu izglītības un atpūtas centra ‘’GUSTIŅŠ’’ vadītāja D.Millersone – Putniņa

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’LUETA’’
Čiekurkalna 2.līnija 31a Rīga, LV-1026, reģ.nr. 40103369616
lueta.dace@inbox.lv, tālr. 29448175
Bērnu interešu izglītības un atpūtas centrs ‘’GUSTIŅŠ’’
Reģ.nr.3351802889, Licences Nr. V – 4981

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT)

par rīcību bērnu infekcijas slimību gadījumos.
Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 890 ‘’Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu’’ 15.punktu

Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka BIIAC ‘’GUSTIŅŠ’’ darbinieku un bērna vecāku rīcības kārtību bērnu infekcijas slimību gadījumos.

2.Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos Izglītības iestādē.

3.Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotā persona.


1.Izglītojamais neapmeklē pirmsskolas grupu, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
1.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja(šķidra vēdera izeja trīs un vairākas reizes dienā), ēstgribas tūkums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
1.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperātūra, muskulu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
1.3.citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
1.4.akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas trūkums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez ķermeņa paaugstinātas temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
1.5.masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts ( acu konjunktīva iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
1.6.masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta temperatūra;
1.7.vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39 c, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2-4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
1.8.tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzi bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var nedaudz paaugstināties ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 c).
1.9.ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5c bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0c, ja ir citas infekcijas pazīmes;
1.10.pedikulozes (utainība) pazīmes – pastāvīga, spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar serioziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis.
1.11.kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelēm
1.12.enterobiozes (spalīšu invāzija) pazīmes – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam

2. Izglītojamais neapmeklē Izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 1.punktā notektajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes u.tml.

3.Rīcība Izglības iestādē
3.1. Vadītāja kompetence

1.Vadītāja rīcība:
1.1.nodrošina vecāku informēšanu, ka izglītojamais nedrīkst apmeklēt Izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punkta apakšpunktiem noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
1.2.ja pazīmes konstatētas Izglītības iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamo saslimšanu un izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem in fekcijas slimību gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;
1.3.nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
1.4.ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes,tad par šo situāciju tiek ziņots Slimības profilakses un kontroles dienestam, kā arī nodrošina informācijas sniegšanu pārējiem bērnu vecākiem, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
1.5.Izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērnu tiesības uz personas datu aizsardzību. Informācija par bērna stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

3.2. Darbinieku atbildība
Ja Izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27. Novembra Nr.494 ‘’Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm’’ 2.pielikumā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus Izglītības iestādē.

Ja bērnam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.punkta apakšpunktos minētajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē iestādes vadītāju. Vadītājs vai viņa pilnvarotā persona nekavējoties sazinās ar bērna vacākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

3.3.Bērna nošķiršanas kārtība
1.Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 2. Punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
1.1.atbildīgais darbinieks informē vadītāju;
1.2.vadītājs vai viņa pilnvarotā persona informē saslimušā bērna vecākus;
1.3.vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
1.4.izglītības iestāde izsauc ātro palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli;

3.4. Profilaktiskie pasākumi pirmsskolas grupās
Izglītība iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:
1.1.māca bērniem higiēnas pamatprincipus
1.2.darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga ( un palīdz) to izdarīt bērniem
1.3.kārīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuālos dvieļus vai papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;
1.4.ievēro normatīvajos aktos noteikto kārību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:
2.1.pēc ierašanās darbā;
2.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
2.3.pēc tualetes apmeklējuma;
2.4.pirms ēdiena sadales, pasniegšanas vai ēšanas;
2.5.pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
2.6.pēc netīra apģērba aizskaršanas;
2.7.pēc atkritumu savākšanas;
2.8.pēc jebkāda ķermeņa šķidruma savākšanas;
2.9. pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
2.10.pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
2.11.darbadienas beigās;
2.12 jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

3. Izglītojamie mazgā rokas:
3.1.pēc ierašanas iestādē;
3.2.ikreiz, kad tās redzamas netīras;
3.3.pēc tualetes apmeklējuma;
3.4.pirms un pēc ēšanas;
3.5.pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
3.6.pēc pastaigas.
3.5.Tīras vides nodrošināšana

4.Izglītības iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantojamos deinfekcijas līdzekļus.

5. Galvenokārt uzkopšanu iestādē veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.

6. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzamajam mērķim.

7. Grīdas, uz kurām spēlējas bērni līdz divu gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.

8. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.

9. Bērnu galdiņus, krēsliņus un mēbeles regulāri notīra.

10. Rotaļlietas kopj regulāri ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.

11. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, durvju rokturi, skapīši, galdi, arī dezinficē, īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana, vai, piem., gripas laikā.

12. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļiem), asinīm, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālos aizsardzības līdzekļus ( vienreizējie cimdi)

13. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas telpās, tad uzkopšanas inventārs ir marķēts.

3.6.Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu maiņa

14. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodu, durvju rokturu, ūdens krānu dezinficēšanu.

15. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.

16. tualetes telpās nodrošina tualetes papīru, papīra roku dvieļus vai parastos dvieļus, kuri ir marķēti.

17. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.

18. Sēdpdus uzglabā tualetes telpā, tie ir marķēti.

19. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina zr vienreizējo papīra dvieli.

20. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.

21. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās.

22. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksītēm, par to informē vecākus.

23. Autiņbiksītes tiek turētas katram bērnam atsevišķi marķētā vietā.

4.Noslēguma jautājumi

24. Vecāki ar kārtību tiek iepazīstināti katru gadu.

25. Grozījumi un palildinājumi noteikumos tiek saskaņoti pirmsskolu grupu pedagoģiskajās sēdēs, tos apstiprina Vadītāja.

Vadītāja D.MILLERSONE – PUTNIŅA
Izskatīts Bērnu interešu izglītības un atpūtas centrā ‘’GUSTIŅŠ’’ pedagoģiskās padomes sēdē 2018.gada 3.decembrī, vadītāja rīkojums Nr.15 

SIA ‘’LUETA’’ reģ.nr. 40103369616
Čiekurkalna 2.līnija 31A, Rīga, LV – 1026
Bērnu interešu izglītības un attīstības centrs ‘’GUSTIŅŠ’’
tālr. 29448175, e-pasts:lueta.dace@inbox.lv

RĪGĀ, 2019.gada 02. septembris Nr. 24

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Bērnu interešu izglītības un atpūtas centrā ‘’GUSTIŅŠ’’

(lejupielādēt visu dokumentu var ŠEIT)

1. Ikvienam PPII „GUSTIŅŠ” audzēkņa vecākam un iestādes darbiniekam ir tiesības vērsties pie iestādes vadītājas ar mutvārdu vai rakstveida sūdzību un saņemt atbildi pēc iestādes izstrādātajiem sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas noteikumiem.

2. Iesniedzot sūdzību jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, un dzīves vietas adrese, uz tās jābūt iesniedzēja parakstam.

3. Rakstveida atbildes uz sūdzību sniedz PPII „GUSTIŅŠ” vadītāja.

4. Iestādes vadītāja saņemto sūdzību reģistrē speciāli iekārtotā žurnālā, kurā tiek fiksēta arī informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese) un nepieciešamības gadījumā izvērtējot sūdzības saturu veic sekojošas darbības:
4.1. Tiek sasaukta ārkārtas sēde, kurā piedalās iestādes vadītāja, metodiķe un pirmsskolas pedagogs, nepieciešamības gadījumā, skolotāju palīgs vai cits iestādes darbinieks. Sēde tiek protokolēta.
4.2. Ārkārtas sēdes dalībnieki izskata un izvērtē iespējamos risinājumus.
4.3. Ārkārtas sēdes dalībnieki lemj par risinājumiem saistībā ar iesniegtajā dokumentā minēto. 4.4. Piecpadsmit darba dienu laikā atbildēt iesniedzējam (elektroniski vai pa pastu uz norādīto dzīves vietas adresi), ja sūdzības izskatīšanai nav nepieciešama papildus pārbaude vai nav jāpieprasa papildus ziņas.
4.5. Tiek norīkota atbildīgā persona par risinājuma izpildi.

5. Ja nepieciešams, izvērtējot procesa gaitā iegūto informāciju ārkārtas sēdes dalībnieki nolemj: 5.1. Nosūta sūdzību citai šajā lietā kompetentai institūcijai, par to paziņojot iesniedzējam, ja sūdzības izskatīšana neietilpst iestādes vadītāja kompetencē.
5.2. Piecpadsmit darba dienu laikā atbildēt iesniedzējam (elektroniski vai pa pastu uz norādīto dzīves vietas adresi), ja sūdzības izskatīšanai nav nepieciešama papildus pārbaude vai nav jāpieprasa papildus ziņas.
5.3. Trīsdesmit dienu laikā atbild iesniedzējam (elektroniski vai pa pastu uz norādīto dzīves vietas adresi), ja sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas. Šādos gadījumos par papildu pārbaudi paziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ trīsdesmit dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to paziņo iesniedzējam.

6. Atbildi uz kolektīvām sūdzībām nosūta personai, kura kā pirmā parakstījusi attiecīgo sūdzību. 7. Sūdzības, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību izskatāmas nekavējoties.

Bērnu interešu izglītības un atpūtas centra vadītāja D.Millersone – Putniņa